Annie Leibovitz
Lance Armstrong, New York City
Iris print, 1999

About Portfolio

PhotoArts Home

previous   |   next